07.11.2022 | Konkurs plastyczny „Psie Święta”...

Aktualności » 07.11.2022 | Konkurs plastyczny „Psie Święta”...


Konkurs plastyczny

dla dzieci i młodzieży Członków oddziału Zielona Góra 

„Psie Święta”

 

            Zarząd zielonogórskiego OddziałuZwiązku Kynologicznego w Polsce zaprasza na konkurs plastyczny pod hasłem „Psie Święta”. Jego motywem przewodnim jest postrzegany oczyma dziecka pies – najbliższy przyjaciel, czworonożny domownik, szczęśliwy wśród bliskich mu osób, które razem z nim przeżywają Święta Bożego Narodzenia, najbardziej rodzinne w kulturze polskiej.

 

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Zielonej Górze.

Sponsorem głównym Konkursu jest hodowla BETWEEN LOVE. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Przewodniczącej zielonogórskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce .

 

Cel Konkursu

Celem głównym Konkursu jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęte miejsce psa w życiu rodziny, dziecka, młodego człowieka, oczekiwań zwierzęcia, a także jego potrzeb. Celami pobocznymi są: wyzwolenie i kształtowanie wrażliwości dziecka i młodego człowieka poprzez aktywny udział w pracach artystycznych; kształcenie umiejętności oceny sytuacji zwierząt i ich potrzeb, tu szczególnie psów w bliższym i dalszym otoczeniu; kształtowanie empatii, wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za innych.

 

Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży członków oddziału Zielona Góra ZKwP.

 

Nagrody

Organizatorzy przewidują dla zwycięzców nagrody rzeczowe odrębnie dla każdej grupy wiekowej, drobne upominki dla każdego uczestnika konkursu.

 

Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 7 listopada 2022 roku a kończy 11 stycznia 2023 roku, zgodnie z założonym kalendarzem:

- 7 listopada 2022 roku – ogłoszenie Konkursu;

- 13 grudnia 2022 roku – ostateczny termin przysyłania prac na Konkurs;

- 11 stycznia 2023 roku – ogłoszenie wyników Konkursu, gala wręczenia nagród.

 

Adres Organizatora, pod który przesłać lub dostarczyć należy pracę konkursową:

Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Zielonej Górze

ul. Poznańska 13

65-137 Zielona Góra

 


 

REGULAMIN KONKURSU „PSIE ŚWIĘTA”

 

§ 1.

Przesłaniem Konkursu plastycznego „Psie Święta” (zwanego dalej Konkursem) jest pokazanie psa w szczególnej sytuacji kulturowej.

 

§ 2.

Uczestnictwo w Konkursie jest ograniczone.

 1. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku od 4 – 16 lat. Rodzic uczestnika musi być członkiem oddziału Zielona Góra ZKwP i mieć opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.

Uczestnik  kwalifikuje się do jednej z czterech kategorii wiekowych.

 1. Wyróżnia się na czas Konkursu następujące kategorie wiekowe:

I – wiek od 4 do 6 lat;

II – wiek od 7 do 9 lat;

III – wiek od 10 do 13 lat;

IV – wiek od 14 do 16 lat.

 1. Podstawą do zaliczenia do odpowiedniej kategorii jest wiek w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

§ 3.

Liczba prac, technika ich wykonania oraz format zostały ograniczone.

 1. Każdy uczestnik może złożyć do oceny jury jedną pracę plastyczną, wykonaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nieocenianą w innych konkursach.
 2. Praca plastyczna może być wykonana na papierze dowolnej grubości, w dowolnej technice płaskiej z użyciem farb, kredek, kolażu itp. jako dowolnych materiałów twórczych (z wyłączeniem grafiki komputerowej oraz prac przestrzennych).
 3. Format pracy obejmuje wymiary od 297 x 210 mm (A4) do 420 x 297 mm (A3).
 4. Pracę na odwrocie opatrzyć należy tytułem.

 

§ 4.

Przyjmuje się następujące zasady oceny prac w Konkursie:

 1. Prace konkursowe oceni jury, niezależne, pięcioosobowe, działające pod przewodnictwem Przewodniczącej zielonogórskiego Oddziału ZKwP.
 2. Jury, oceniając prace konkursowe, pod uwagę bierze takie ich aspekty, jak: zgodność z tematem Konkursu, pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania, samodzielność. 
 3. Jury wyłoni po cztery prace finałowe w każdej grupie wiekowej, oceni je i wytypuje laureatów nagród (I, II, III i IV) 
 4. Jury w uzasadnionych wypadkach może odstąpić od ustalonej gradacji, wskazując na przykład dwa drugie miejsca w danej grupie wiekowej.

 

 

§ 5.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje w momencie przesłania pracy bądź dostarczenia bezpośrednio na adres organizatora w formie i zakresie umożliwiającym jej ocenę i identyfikację.

 1. Praca konkursowa musi być na czas przesyłki zabezpieczona przed zniszczeniem, złamaniem, zgnieceniem. Wyklucza się oprawę w ramę bądź antyramę.
 2. Praca konkursowa musi być na odwrocie opisana w następującym porządku: imię i nazwisko uczestnika, jego data urodzenia, adres do celów kontaktowych.
 1. Rodzice / Opiekunowie uczestnika konkursu, zgłaszając jego pracę na Konkurs, dołączają do niej pisemną zgodę na opublikowanie danych dziecka (imię i nazwisko) na stronach internetowych Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Zielonej Górze (www.zkwp.zgora.pl) oraz materiałach publicystycznych w celu promocji i popularyzacji idei Konkursu.
 2. Prawa majątkowe do prac złożonych do Konkursu przechodzą na Organizatora. Przesłanie pracy na Konkurs wiąże się z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora wszelkich do niej praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 z późniejszymi zmianami).

 

§ 6.

Nadesłanie / przekazanie pracy na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 7.

Konkurs nie podlega przepisom regulującym zasady udziału w grach i zakładach wzajemnych.

 

§ 8.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizatorów Konkursu obowiązuje klauzula informacyjna RODO.

 

 

Koordynator Konkursu

Eliza Skorupska

Katarzyna Hoffmann