28.02.2024 | Komunikat Zarządu Oddziału...

Aktualności » 28.02.2024 | Komunikat Zarządu Oddziału...

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU ZIELONA GÓRA

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 marca 2024 roku (w piątek) o godzinie 17:30 w Sali Bankietowo-Konferencyjnej "ZAWADA" przy ul. Zawada-Zielonogórska 81, 66-001 Zielona Góra odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Zielona Góra ZKwP.

 

Prosimy zabrać ze sobą ważną legitymację członkowską, która wraz z opłaconą składką za rok 2024 stanowi podstawę do wydania mandatu.

 

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku, po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Statut ZKwP § 14).

 

Mandat przysługuje pełnoletnim członkom oddziału, posiadającym co najmniej roczny staż w Związku (Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia członków oddziału § 4).

 

UWAGA! 
W dniu 15.03.2024 r. nie będzie możliwości opłacenia składki członkowskiej bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem, dlatego prosimy o wcześniejsze uregulowanie składki - osoby, które opłacą składkę członkowską przelewem po 13 marca 2024 r. prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu celem wydania mandatu.

Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia.

 

Protokół z ostatniego zebrania w 2023 roku dostępny jest do wglądu w siedzibie oddziału.

 


 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO ODDZIAŁU ZIELONA GÓRA

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Protokolantów.

 3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

 4. Sprawdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 7. Sprawozdania z działalności:
  - Zarządu Oddziału;
  - Oddziałowej Komisji Hodowlanej;
  - Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów.

 8. Sprawozdanie finansowe.

 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

 13. Uchwalenie planu pracy i preliminarza budżetowego na 2024 rok.

 14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 15. Wybór na okres kadencji:
  - członków Zarządu Oddziału;
  - członków Komisji Rewizyjnej;
  - członków Sądu Koleżeńskiego.

 16. Wręczenie nagród zwycięzcom Rankingu "Najlepszy Pies Oddziału Zielona Góra 2023".

 17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

 18. Wolne wnioski.

 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.