10.02.2023 | Komunikat Zarządu Oddziału...

Aktualności » ARCHIWUM 2012-2023 » ARCHIWUM 2023 » 10.02.2023 | Komunikat Zarządu Oddziału...


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO ODDZIAŁU ZIELONA GÓRA

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

 3. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.

 4. Przedstawienie projektu porządku Zgromadzenia i Regulaminu.

 5. Wybór Komisji:
  - mandatowej,
  - skrutacyjnej,
  - uchwał i wniosków.

 6. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz jego przyjęcie.

 7. Odczytanie sprawozdań za 2022 rok:
  - z działalności Zarządu Oddziału,
  - z działalności Komisji Rewizyjnej,
  - z działalności Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
  - z działalności Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów,
  - sprawozdanie finansowe,
  - z działalności Sądu Koleżeńskiego.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 9. Sprawozdanie komisji mandatowej.

 10. Przyjęcie planu pracy i preliminarza budżetowego na 2023 rok.

 11. Dyskusja.

 12. Wolne wnioski.

 13. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwał.

 14. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom Rankingu Napiękniejszego Psa Oddziału Zielona Góra 2022.

 15. Zakończenie zgromadzenia.