07.03.2016 | Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze...

Aktualności » ARCHIWUM 2012-2023 » ARCHIWUM 2016 » 07.03.2016 | Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze...

Dnia 30 marca 2016r. (środa) o godz. 18:00, w siedzibie Oddziału Związku Kynologicznego w Zielonej Górze przy ul. Dąbrowskiego 35 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału.  Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest opłacona składka członkowska za rok bieżący. Protokół z ubiegłorocznego zebrania dostępny jest w siedzibie Oddziału.RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

 3. Stwierdzenia ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 7. Sprawozdania z działalności:
  - Zarządu Oddziału,
  - Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
  - Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów.

 8. Sprawozdanie finansowe.

 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok ubiegły.

 13. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący.

 14. Wolne wnioski.

 15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.